Hållbarhet

C4 transport kvalitetspolicy

Organisationen ska bedriva en kvalitetssäkrad och långsiktig verksamhet som uppfyller kundens krav, behov och förväntningar.

Organisationen ska i utförandet av tjänster tillse att den enskilde brukaren (resenären) samt slutkunden vid godstransporter är i fokus och leverera en kvalitetssäkrad transporttjänst. Målsättningen ska vara att varje enskild resa ska utföras med samma höga kvalitet.

Kontinuerligt förbättringsarbete ska genomsyra hela organisationen och bidra till måluppfyllelse och kvalitetsutveckling i verksamheten. Ledningens uppgift är att skapa delaktighet och engagemang hos samtliga medarbetare i organisationen.


C4 Transports miljöpolicy

Organisationen ska bedriva en långsiktig och miljömedveten verksamhet som uppfyller kunders, beställares och samhällets krav.

Långsiktig och miljömedveten verksamhet står för att bolaget genom ett väl förankrat miljöledningssystem och ständiga miljöförbättringar producerar en tjänst som väljer de mest hållbara miljöalternativen.

Att uppfylla kunders, beställares och samhällets behov och förväntningar innebär att bolagets miljöförbättringar uppfyller omvärldens krav/förväntningar på miljömedvetenhet och kvalité på levererad tjänst och som bidrar till våra kunders förbättringar av sin egen totala miljöpåverkan.


C4 Transports arbetsmiljöpolicy

En oberoende bedömning och certifiering från DNV GL verifierar att organisationen har ett adekvat ledningssystem för arbetsmiljö på plats. Certifieringen enligt en internationell standard för ledningssystem visar att organisationen erbjuder en säker och hälsosam arbetsplats och att organisationen arbetar proaktivt för en bättre arbetsmiljö.

I överensstämmelse med organisationens arbetsmiljöpolicy, innefattar avsedda resultat med ledningssystemet för arbetsmiljö:

  • Ständig förbättring av arbetsmiljöprestanda
  • Uppfyllande av tillämpliga legala krav och andra krav
  • Att arbetsmiljömål uppnås

C4 Transports leveransbestämmelser

Om inget annat avtalats gäller för samtliga transportuppdrag C4 Transport AB utför, Sveriges Åkeriföretags allmänna bestämmelser, Alltrans 2007.


Certifikat

C4 Transports ledningssystem är ISO-certifierat inom miljö, kvalitet och arbetsmiljö i syfte att leverera en tjänst som är utöver det vanliga.


Kvalitet
Miljö
Arbetsmiljö